POLITICA DE LIVRARE ȘI ANULARE ABONAMENTE

Politica de livrare si anulare abonamente – Contract de membru

 • SC FIT 4U FITNESS CENTER SRL, cu sediul social în ORADEA, Str. ROMAN CIOROGARIU, nr.36, AP 6, CUI RO30731266, J05/1697/2012, denumită în prezentul contract FIT4U FITNESS CENTER oferă membrilor săi servicii în domeniul fitnessului și culturismului sub forma abonamentelor la sala de forță și în zona de antrenament cardio cu durate diferite.
 • Obiectul prezentului abonament îl reprezintă furnizarea de către FIT4U FITNESS CENTER a accesului membrilor la serviciile menționate mai sus, în schimbul plății de către membri a unui preț reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul prețului fiind stabilit periodic de către FIT4U FITNESS CENTER.
 • Prezentul abonament încetează în una dintre următoarele situații:
  • la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;
  • în cazul apariției unui eveniment de Forță Majoră;
  • în cazul decesului membrului;
  • prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive
  • prin rezilierea abonamentului de către FIT4U FITNESS CENTER, conform prevederilor din prezentul contract
 • În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului contract sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în regulamentul de ordine interioară, FIT4U FITNESS CENTER va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată FIT4U FITNESS CENTER este îndreptățită să solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit.
 • Membrii nu pot cesiona abonamentul, în întregime sau în parte.
 • Membrul a luat la cunoștință și acceptă faptul că, pe perioadă derulării abonamentului, FIT4U FITNESS CENTER poate să efectueze anumite lucrări cu privire la anumite zone din cadrul acesteia ori la echipamentele acesteia, necesare bunei desfășurări a activității sau impuse de legislația în vigoare. Pe perioada desfășurării lucrărilor menționate, FIT4U FITNESS CENTER se obligă să asigure accesul membrului la facilitățile oferite, în limita restricțiilor impuse de specificul lucrării. Cu toate acestea, pe toată durata desfășurării respectivelor lucrări, este posibil, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricții cu privire la accesul membrilor la incinta sălii, la anumite zone ale acesteia sau la anumite facilități oferite de aceasta. În acest caz, FIT4U FITNESS CENTER va informa membrul, în timp util, prin afișarea unui anunț, la recepție precum și/sau prin publicarea unui anunț pe site-ul FIT4U FITNESS CENTER sau pe pagina oficială de Facebook a sălii.
 • În situația în care oricare dintre prevederile prezentului contract sunt sau vor fi calificate drept nule, ilegale sau nevalide, conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului contract vor rămâne în vigoare.
 • Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrul declară, în conformitate cu dispozițiile art. 1203 Cod Civil, că acceptă în mod expres și este de acord cu prevederile contractului și ale regulamentului de ordine interioară, care nu sunt contrare voinței sale.
 • În cazul în care părțile își încalcă obligațiile din acest contract, ne-exercitarea de către partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligației respective nu va fi interpretată în niciun caz ca o renunțare la acel drept.
 • Orice drept din prezentul contract poate face în orice moment obiectul unei renunțări de către partea care este titularul respectivului drept, dar nicio astfel de renunțare nu va produce efecte decât dacă este prevăzută în mod expres într-un document scris, semnat în mod valabil de către și în numele părții care renunță la respectivul drept. Nicio renunțare de către oricare dintre părți la orice drept din prezentul contract, în una sau mai multe ocazii, nu va fi considerată sau interpretată că fiind o renunțare la același drept sau la orice alt drept din prezentul contract în orice altă ocazie viitoare.
 • În cazul apariției unui Caz Fortuit sau de Forță Majoră, FIT4U FITNESS CENTER nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care Cazul Fortuit sau Forța Majoră acționează. De asemenea, FIT4U FITNESS CENTER nu răspunde pentru fapta oricărui terț străin de prezentul contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau ale unei Forțe Majore.
 • Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrii declară că au citit, au înțeles, au acceptat și au fost de acord cu întreg conținutul prezentului contract de membru, precum și cu regulamentul de ordine interioară, disponibile la recepția FIT4U FITNESS CENTER, precum și pe pagina de internet a sălii www.fit4u.ro. Orice membru sau potențial membru poate primi, la cerere, regulamentul de ordine interioară pe suport hârtie.
 • Prin încheierea oricărui tip de abonament, membrii declară că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către FIT4U FITNESS CENTER și au fost informați cu privire la drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, reglementate în baza legii nr. 2016/679 (GDPR). Membrilor li s-a adus la cunoștință faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea încheierii unui abonament de servicii oferite de FIT4U FITNESS CENTER. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări, membrul se obligă să informeze în scris FIT4U FITNESS CENTER în cel mai scurt timp.
 • FIT4U FITNESS CENTER are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, contractul de membru și regulamentul de ordine interioară, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse prin afișarea noului regulament la recepție, respectiv prin publicarea acestuia pe pagina de internet a sălii www.fit4u.ro, fiind valabile din momentul afișării lor.
 • Membrii trebuie să respecte întotdeauna contractul de membru și regulamentul de ordine interioară afișat la recepție și pe site-ul www.fit4u.ro, precum și orice alte reglementări specifice, afișate și/sau amplasate în diferite zone ale incintei FIT4U FITNESS CENTER (recepție, sală de antrenament, vestiare etc.) sau publicate pe pagina oficială de Facebook a sălii.
 • Părțile recunosc în mod expres faptul că toate prevederile prezentului contract au fost citite înainte de semnarea acestuia.
 • Părțile convin să acționeze în mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend. În cazul în care părțile nu vor reuși să soluționeze pe cale amiabilă diferendul născut între acestea, se vor adresa în acest sens instanțelor judecătorești.