POLITICA GDPR

Terminologie – definiții, detalierea termenilor, conform G.D.P.R.

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Persoana vizată – orice persoană vie ( client al centrelor de fitness) care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Fit 4U Fitness Center SRL CIF 30731266 J05/1697/2012.
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
 • Consimţământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Fit 4U Fitness Center SRL CIF 30731266 J05/1697/2012 este operator de date și/ sau procesator de date conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfășurate în scopul implementării/monitorizării programelor/proiectelor specifice obiectului de activitate CAEN 9313, pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, precum și în scop statistic, marketing, campanii, oferte promotionale, buletine informative etc.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrează Fit 4U Fitness Center SRL CIF 30731266 J05/1697/2012:

Societatea prelucrează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate comunicarea datelor cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor sunt următoarele:

 • nume, prenume
 • semnătură
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Sursa datelor cu caracter personal o reprezinta colectarea directa de la clientii care si-au exprimat acordul in vederea acestui demers.

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus respectiv realizarea obiectului de activitate

In vederea respectarii drepturilor clientilor privitor la datele cu caracter personal, acestia, la cerere, pot formula:

 • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor